ေဗဒင္ယၾတာ

“တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ကံေကာင္းခ်ိန္၊ ကံညံ့ခ်ိန္မ်ား”

“တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ကံေကာင္းခ်ိန္၊ ကံညံ့ခ်ိန္မ်ား”

ဒသာေကာက္ကိန္းအရ တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ကံေကာင္းခ်ိန္၊ကံညံ့ခ်ိန္မ်ား

အရင္ေန႔က တနဂၤေႏြသားသမီးေတြရဲ႕ ဒသာအပိုင္းအျခားေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ တနလၤာသားသမီးေတြရဲ႕ တစ္သက္တာကံေကာင္း၊ကံညံ့ေသာဒသာကာလေလးေတြကိုေျပာေပးလိုက္ပါမယ္။

လူငယ္ လူ႐ြယ္ ေတြအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ဒသာေတြ က်ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ပိုမိုအားထည့္ၿပီး ႀကိဳးစားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ကံညံ့တဲ့ဒ

သာႏွစ္ပိုင္းေတြ ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာေတာ့ သတိ၊ ဉာဏ္ပညာဦးေဆာင္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ဖို႔ အထူးရည္႐ြယ္ပါတယ္။

ကဲစၾကရေအာင္ တနလၤာသားသမီးေတြရဲ႕

အသက္ ၇ႏွစ္ ၆လ ျပည့္ခ်ိန္မွ… အသက္ ၉ႏွစ္ ၊ ၄လ၊ ၁၅ရက္အတြင္း ကာလ

အသက္ ၁၈ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္မွ …. အသက္၁၉ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္အတြင္း ကာလ

အသက္ ၂၇ႏွစ္ ၃လ ျပည့္ခ်ိန္မွ…. အသက္ ၂၉ႏွစ္ ၄လ ၁၅ရက္အတြင္းကာလ

အသက္ ၄၁ႏွစ္ ၃လ ျပည့္ခ်ိန္ မွ အသက္ ၄၂ႏွစ္ ၆လအတြင္း ကာလ

အသက္ ၅၀ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္မွ အသက္ ၅၂ႏွစ္ ၄လ ၁၅ရက္အတြင္း ကာလ

အသက္ ၇၉ႏွစ္ ၆လ ျပည့္ခ်ိန္မွ အသက္၈၁ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ကာလမ်ားဟာ

၇၀%ေသာ တနလၤာ သားသမီး မ်ားအတြက္ ႀကံတိုင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ တဲ့ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါအသက္အပိုင္းအျခားေတြက မိမိတို႔ အလိုရွိရာပန္းတိုင္ကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ ကာလေတြပါပဲ။ ေကာင္းေသာ အသက္အပိုင္း

အျခားေတြမွာ အခ်ိန္မျဖဳန္းဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံညံ့ခ်ိန္ အသက္အပိုင္းအျခားေတြကေတာ့

အသက္ ၅ႏွစ္ ၇လမွ ၁၅ရက္ မွ အသက္ ၇ႏွစ္ ၆လ ျပည့္ခ်ိန္အတြင္းကာလ

အသက္ ၁၇ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္မွ အသက္ ၁၈ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္အတြင္းကာလ

အသက္ ၂၅ႏွစ္၊ ၁လ၊ ၁၅ရက္ ကာလမွ … အသက္ ၂၇ႏွစ္ ၃လ ျပည့္ခ်ိန္အတြင္းကာလ

အသက္ ၄၀ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္မွ … အသက္ အသက္ ၄၁ႏွစ္ ၃လ ျပည့္ခ်ိန္အတြင္းကာလ

အသက္ ၆၆ႏွစ္ ၇လ ၁၅ရက္မွ … အသက္ ၆၉ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ အတြင္းကာလ

အသက္ ၇၈ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္မွ … အသက္ ၇၉ႏွစ္ ၆လ ျပည့္ခ်ိန္ အတြင္း

ကာလမ်ားဟာ တနလၤာသားသမီးေတြ အတြက္ ကံညံ့ေနခ်ိန္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကံညံ့ေနခ်ိန္မွာ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကို မေမ့ပါနဲ႔။

အရာရာကိုခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ပါ။ မိမိလုပ္ခ်င္တာကို မိမိတစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်လိုက္ပါနဲ႔။ နားလည္သူေတြကို တိုင္ပင္လိုက္ ပါ။ တ

တ္ႏိုင္သမွ် ပရဟိတ ကုသိုလ္ေတြ၊ ေဝယ်ာဝစၥ ကုသိုလ္ေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးပါ။

တနလၤာ သားသမီးမ်ားအားလုံး ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝၾကပါေစ။ ။

ၿငိမ္းေအးလူ ၀၉၇၇၅၅၅၅၆၉၅ ၀၉၄၄၅၅၅၅၆၉၅

crd