ေဗဒင္ယၾတာ

အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးၾကၿပီး စိတ္ထားျဖဴစင္တဲ့ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအေၾကာင္း

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားသည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးၾကၿပီး တစ္ေယာက္ထဲ ေနထိုင္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္တက္ ၾကပါ

တယ္။ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ညစ္ေနပါေစ ကိုယ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္လာေအာင္ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးတတ္

ပါတယ္။

တစ္ခါတေလမွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေပၚ ႏြဲ႕ဆိုး ဆိုးေပမဲ့ရစ္တတ္ၾကေပမဲ့ အနစ္အနာ အရမ္း ခံတတ္တဲ့….စိတ္ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

က အရမ္း ခင္မင္ေနၾက ပါတယ္။တခါ တစ္ခါ ႐ုပ္တည္နဲ႔ ေဆးထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔ မသိတဲ့ လူေတြ ေရွ႕မွာ တည္တည္တံ့တံ့ ေနထိုင္ တတ္ၾကေပမဲ့တကယ္ ခင္မင္သူမ်ားနဲ႔ဆိုရင္ ရယ္ေမာ ၿပဳံးေပ်ာ္စြာ ေနထိုင္တ

တ္ၾကပါတယ္။စိတ္ခံစားရတာလည္း အရမ္း လြယ္သလို၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲ အရမ္းျမန္တဲ့ သူေတြပါ၊

ငိုလိုက္ ရယ္လိုက္နဲ႔စိတ္ဆိုးလြယ္သလို စိတ္ေျပလည္း လြယ္ပါ တယ္။ခု စိတ္ညစ္ေနေပမယ့္ ခဏေန ဟန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္႐ႊ

င္ေနသလို ေနျပတတ္ ပါတယ္။ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားဟာ ငယ္စဥ္ထဲက အျခား သူမ်ားအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ အေလးထားေပမယ့္ကိုယ္အေပၚ အေ

လးအနက္ မထားတဲ့ လူမ်ားကိုသာ ေတြ႕ႀကဳံေလ့ ရွိပါတယ္။

ကိုယ့္အထာနဲ႔ကိုယ္ ေနတတ္လို႔ တျခားလူမ်ားက အေန ေအးတယ္ ေသြးေအးတယ္လို႔ ထင္မွတ္ၾကပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ေဒါသ

ထြက္လာတဲ့ အခါမ်ိဳးဆို ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာ ခက္ခဲၾကပါတယ္။

ငယ္စဥ္ ကေလး ဘဝထဲက ယေန႔အခ်ိန္ထိ စိတ္နာေအာင္ ခံစား ရေအာင္ လုပ္တဲ့ သူမ်ားကိုအခြင့္အခါ သင့္ရင္ တုန႔္ျပန္ ဖို႔အတြက္ မွတ္သား

ထားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။႐ြတ္တာ/ အ႐ြဲ႕တိုက္တာ တစ္ခုကလြဲလို႔ သူတစ္ပါးကို

စိတ္ညစ္ေစမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး လုံးဝမလုပ္ၾကပါဘူးသံေယာဇဥ္ အရမ္းႀကီး သေလာက္ စိတ္နာသြားရင္ လွည့္မၾကည့္ တတ္တာကလဲ ဗု

ဒၶဟူးရဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့ စိတ္ေနသေဘာ ထားပါ။ကဲ– ထုံးစံအတိုင္း ဗုဒၶဟူး သားသမီးေတြကို မန္းရွင္းေခၚဗ်ာ

Credit

Unicode

အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးၾကၿပီး စိတ္ထားျဖဴစင္တဲ့ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအေၾကာင္းဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားသည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္အ

မွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးၾကၿပီး တစ္ေယာက္ထဲ ေနထိုင္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္တက္ ၾကပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ညစ္ေနပါေစ ကိုယ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္လာေအာင္ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးတတ္ ပါတ

ယ္။တစ္ခါတေလမွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေပၚ ႏြဲ႕ဆိုး ဆိုးေပမဲ့ရစ္တတ္ၾကေပမဲ့ အနစ္အနာ အရမ္း ခံတတ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္

သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အရမ္း ခင္မင္ေနၾက ပါတယ္။တခါ တစ္ခါ ႐ုပ္တည္နဲ႔ ေဆးထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။ကိုယ္နဲ႔ မသိတဲ့ လူေတြ ေရွ႕မွာ

တည္တည္တံ့တံ့ ေနထိုင္ တတ္ၾကေပမဲ့တကယ္ ခင္မင္သူမ်ားနဲ႔ဆိုရင္ ရယ္ေမာ ၿပဳံးေပ်ာ္စြာ ေနထိုင္တတ္ၾကပါတယ္။

စိတ္ခံစားရတာလည္း အရမ္း လြယ္သလို၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲ အရမ္းျမန္တဲ့ သူေတြပါ၊ ငိုလိုက္ ရယ္လိုက္နဲ႔စိတ္ဆိုးလြယ္သလို စိတ္ေျပလ

ည္း လြယ္ပါ တယ္။ခု စိတ္ညစ္ေနေပမယ့္ ခဏေန ဟန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနသလို ေနျပတတ္ ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားဟာ ငယ္စဥ္ထဲက အျခား သူမ်ားအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ အေလးထားေပမယ့္ကိုယ္အေပၚ အေလးအနက္ မထားတဲ့ လူမ်ားကိုသာ

ေတြ႕ႀကဳံေလ့ ရွိပါတယ္။ကိုယ့္အထာနဲ႔ကိုယ္ ေနတတ္လို႔ တျခားလူမ်ားက အေန ေအးတယ္ ေသြးေအးတယ္လို႔ ထင္မွတ္ၾကပါ

တယ္။

တကယ္ေတာ့ ေဒါသ ထြက္လာတဲ့ အခါမ်ိဳးဆို ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာ ခက္ခဲၾကပါတယ္။ငယ္စဥ္ ကေလး ဘဝထဲက ယေန႔အခ်ိန္ထိ

စိတ္နာေအာင္ ခံစား ရေအာင္ လုပ္တဲ့ သူမ်ားကိုအခြင့္အခါ သင့္ရင္ တုန႔္ျပန္ ဖို႔အတြက္ မွတ္သား ထားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

႐ြတ္တာ/ အ႐ြဲ႕တိုက္တာ တစ္ခုကလြဲလို႔ သူတစ္ပါးကို စိတ္ညစ္ေစမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး လုံးဝမလုပ္ၾကပါဘူးသံေယာဇဥ္ အရမ္းႀကီး သေလာက္

စိတ္နာသြားရင္ လွည့္မၾကည့္ တတ္တာကလဲ ဗုဒၶဟူးရဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့ စိတ္ေနသေဘာ ထားပါ။ကဲ– ထုံးစံအတိုင္း ဗုဒၶဟူး သားသ

မီးေတြကို မန္းရွင္းေခၚဗ်ာ

Credit

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားသည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးၾကၿပီး တစ္ေယာက္ထဲ ေနထိုင္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္တက္ ၾကပါ

တယ္။ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ညစ္ေနပါေစ ကိုယ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္လာေအာင္ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးတတ္

ပါတယ္။

တစ္ခါတေလမွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေပၚ ႏြဲ႕ဆိုး ဆိုးေပမဲ့ရစ္တတ္ၾကေပမဲ့ အနစ္အနာ အရမ္း ခံတတ္တဲ့….စိတ္ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

က အရမ္း ခင္မင္ေနၾက ပါတယ္။တခါ တစ္ခါ ႐ုပ္တည္နဲ႔ ေဆးထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔ မသိတဲ့ လူေတြ ေရွ႕မွာ တည္တည္တံ့တံ့ ေနထိုင္ တတ္ၾကေပမဲ့တကယ္ ခင္မင္သူမ်ားနဲ႔ဆိုရင္ ရယ္ေမာ ၿပဳံးေပ်ာ္စြာ ေနထိုင္တ

တ္ၾကပါတယ္။စိတ္ခံစားရတာလည္း အရမ္း လြယ္သလို၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲ အရမ္းျမန္တဲ့ သူေတြပါ၊

ငိုလိုက္ ရယ္လိုက္နဲ႔စိတ္ဆိုးလြယ္သလို စိတ္ေျပလည္း လြယ္ပါ တယ္။ခု စိတ္ညစ္ေနေပမယ့္ ခဏေန ဟန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္႐ႊ

င္ေနသလို ေနျပတတ္ ပါတယ္။ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားဟာ ငယ္စဥ္ထဲက အျခား သူမ်ားအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ အေလးထားေပမယ့္ကိုယ္အေပၚ အေ

လးအနက္ မထားတဲ့ လူမ်ားကိုသာ ေတြ႕ႀကဳံေလ့ ရွိပါတယ္။

ကိုယ့္အထာနဲ႔ကိုယ္ ေနတတ္လို႔ တျခားလူမ်ားက အေန ေအးတယ္ ေသြးေအးတယ္လို႔ ထင္မွတ္ၾကပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ေဒါသ

ထြက္လာတဲ့ အခါမ်ိဳးဆို ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာ ခက္ခဲၾကပါတယ္။

ငယ္စဥ္ ကေလး ဘဝထဲက ယေန႔အခ်ိန္ထိ စိတ္နာေအာင္ ခံစား ရေအာင္ လုပ္တဲ့ သူမ်ားကိုအခြင့္အခါ သင့္ရင္ တုန႔္ျပန္ ဖို႔အတြက္ မွတ္သား

ထားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။႐ြတ္တာ/ အ႐ြဲ႕တိုက္တာ တစ္ခုကလြဲလို႔ သူတစ္ပါးကို

စိတ္ညစ္ေစမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး လုံးဝမလုပ္ၾကပါဘူးသံေယာဇဥ္ အရမ္းႀကီး သေလာက္ စိတ္နာသြားရင္ လွည့္မၾကည့္ တတ္တာကလဲ ဗု

ဒၶဟူးရဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့ စိတ္ေနသေဘာ ထားပါ။ကဲ– ထုံးစံအတိုင္း ဗုဒၶဟူး သားသမီးေတြကို မန္းရွင္းေခၚဗ်ာ

Credit

Unicode

အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးၾကၿပီး စိတ္ထားျဖဴစင္တဲ့ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအေၾကာင္းဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားသည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္အ

မွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးၾကၿပီး တစ္ေယာက္ထဲ ေနထိုင္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္တက္ ၾကပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ညစ္ေနပါေစ ကိုယ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္လာေအာင္ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးတတ္ ပါတ

ယ္။တစ္ခါတေလမွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေပၚ ႏြဲ႕ဆိုး ဆိုးေပမဲ့ရစ္တတ္ၾကေပမဲ့ အနစ္အနာ အရမ္း ခံတတ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္

သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အရမ္း ခင္မင္ေနၾက ပါတယ္။တခါ တစ္ခါ ႐ုပ္တည္နဲ႔ ေဆးထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။ကိုယ္နဲ႔ မသိတဲ့ လူေတြ ေရွ႕မွာ

တည္တည္တံ့တံ့ ေနထိုင္ တတ္ၾကေပမဲ့တကယ္ ခင္မင္သူမ်ားနဲ႔ဆိုရင္ ရယ္ေမာ ၿပဳံးေပ်ာ္စြာ ေနထိုင္တတ္ၾကပါတယ္။

စိတ္ခံစားရတာလည္း အရမ္း လြယ္သလို၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲ အရမ္းျမန္တဲ့ သူေတြပါ၊ ငိုလိုက္ ရယ္လိုက္နဲ႔စိတ္ဆိုးလြယ္သလို စိတ္ေျပလ

ည္း လြယ္ပါ တယ္။ခု စိတ္ညစ္ေနေပမယ့္ ခဏေန ဟန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနသလို ေနျပတတ္ ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားဟာ ငယ္စဥ္ထဲက အျခား သူမ်ားအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ အေလးထားေပမယ့္ကိုယ္အေပၚ အေလးအနက္ မထားတဲ့ လူမ်ားကိုသာ

ေတြ႕ႀကဳံေလ့ ရွိပါတယ္။ကိုယ့္အထာနဲ႔ကိုယ္ ေနတတ္လို႔ တျခားလူမ်ားက အေန ေအးတယ္ ေသြးေအးတယ္လို႔ ထင္မွတ္ၾကပါ

တယ္။

တကယ္ေတာ့ ေဒါသ ထြက္လာတဲ့ အခါမ်ိဳးဆို ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာ ခက္ခဲၾကပါတယ္။ငယ္စဥ္ ကေလး ဘဝထဲက ယေန႔အခ်ိန္ထိ

စိတ္နာေအာင္ ခံစား ရေအာင္ လုပ္တဲ့ သူမ်ားကိုအခြင့္အခါ သင့္ရင္ တုန႔္ျပန္ ဖို႔အတြက္ မွတ္သား ထားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

႐ြတ္တာ/ အ႐ြဲ႕တိုက္တာ တစ္ခုကလြဲလို႔ သူတစ္ပါးကို စိတ္ညစ္ေစမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး လုံးဝမလုပ္ၾကပါဘူးသံေယာဇဥ္ အရမ္းႀကီး သေလာက္

စိတ္နာသြားရင္ လွည့္မၾကည့္ တတ္တာကလဲ ဗုဒၶဟူးရဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့ စိတ္ေနသေဘာ ထားပါ။ကဲ– ထုံးစံအတိုင္း ဗုဒၶဟူး သားသ

မီးေတြကို မန္းရွင္းေခၚဗ်ာ

Credit