ျပည္တြင္းသတင္း

အာဆီယံအစည္းအေဝးမဖိတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကသက္ဆိုင္မႈ…see more

အာဆီယံအစည္းအေဝးမဖိတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကသက္ဆိုင္မႈ…see more

ယေန႔မွာေတာ့ သီတင္းကြၽတ္ကာလအတြင္းႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား သတင္းေတာက္မ်ားNLD ပါတီဝ

င္မ်ားအပါအဝင္အက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း (၁၃၀၀)ေက်ာ္ကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး

၅၀၅ကျဖင့္အမႈဖြင့္ထားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုလည္းအမႈမွပိတ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထိုကဲ့သိုလြတ္ေပးျခင္းႏွ

င့္ပတ္သတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုေျပာပါတယ္။

အမ်ားေျပာေနသလို အာဆီယံကအစည္းအေဝးမဖိတ္လို႔ အက်ဥ္းသားေတြကိုလႊတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဝဖန္သူတစ္ခ်ိဴ႕ကို

သိေစျခင္တယ္လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္ကဆိုပါတယ္MC TV Club

Zawgyi

အာဆီယံအစည္းအေဝးမဖိတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကသက္ဆိုင္မႈ…see more

ယေန႔မွာေတာ့ သီတင္းကြၽတ္ကာလအတြင္းႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား သတင္းေတာက္မ်ားNLD ပါတီဝ

င္မ်ားအပါအဝင္အက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း (၁၃၀၀)ေက်ာ္ကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး

၅၀၅ကျဖင့္အမႈဖြင့္ထားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုလည္းအမႈမွပိတ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထိုကဲ့သိုလြတ္ေပးျခင္းႏွ

င့္ပတ္သတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုေျပာပါတယ္။

အမ်ားေျပာေနသလို အာဆီယံကအစည္းအေဝးမဖိတ္လို႔ အက်ဥ္းသားေတြကိုလႊတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဝဖန္သူတစ္ခ်ိဴ႕ကို

သိေစျခင္တယ္လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္ကဆိုပါတယ္MC TV Club

အာဆီယံအစည္းအေဝးမဖိတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကသက္ဆိုင္မႈ…see more

ယေန႔မွာေတာ့ သီတင္းကြၽတ္ကာလအတြင္းႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား သတင္းေတာက္မ်ားNLD ပါတီဝ

င္မ်ားအပါအဝင္အက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း (၁၃၀၀)ေက်ာ္ကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး

၅၀၅ကျဖင့္အမႈဖြင့္ထားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုလည္းအမႈမွပိတ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထိုကဲ့သိုလြတ္ေပးျခင္းႏွ

င့္ပတ္သတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုေျပာပါတယ္။

အမ်ားေျပာေနသလို အာဆီယံကအစည္းအေဝးမဖိတ္လို႔ အက်ဥ္းသားေတြကိုလႊတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဝဖန္သူတစ္ခ်ိဴ႕ကို

သိေစျခင္တယ္လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္ကဆိုပါတယ္MC TV Club

Zawgyi

အာဆီယံအစည္းအေဝးမဖိတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကသက္ဆိုင္မႈ…see more

ယေန႔မွာေတာ့ သီတင္းကြၽတ္ကာလအတြင္းႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား သတင္းေတာက္မ်ားNLD ပါတီဝ

င္မ်ားအပါအဝင္အက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း (၁၃၀၀)ေက်ာ္ကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး

၅၀၅ကျဖင့္အမႈဖြင့္ထားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုလည္းအမႈမွပိတ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထိုကဲ့သိုလြတ္ေပးျခင္းႏွ

င့္ပတ္သတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုေျပာပါတယ္။

အမ်ားေျပာေနသလို အာဆီယံကအစည္းအေဝးမဖိတ္လို႔ အက်ဥ္းသားေတြကိုလႊတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဝဖန္သူတစ္ခ်ိဴ႕ကို

သိေစျခင္တယ္လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္ကဆိုပါတယ္MC TV Club