အေထဌေထဌဗဟုသုတ

🇲🇲🇲🇲အရဟေ့တောင်အာရဟရဲ့အမဌင့်ဆုံသတောင် (သို့) ခါကာဘိုရာဇီတောင် အကဌောင်သသိကောင်သစရာ

ခါကာဘိုရာဇီသည် အရဟေ့တောင်အာရဟ၏ အမဌင့်ဆုံသတောင် ဖဌစ်ပဌီသ မဌန်မာနိုင်ငံ အနောက်မဌောက်ပိုင်သ တိဗက်-မဌန်မာ နယ်စပ်အနီသတလင် ရဟိသည်။ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်သနဟင့် ဆက်သလယ်လျဟက်ရဟိပဌီသ ပင်လယ်ရေမျက်နဟာပဌင်အထက် ၅,၈၈၁ မီတာ (၁၉,၂၉၆ ပေ) မဌင့်သည်။

အမဌင့်ပေ ၁၉,၂၉၆ ရဟိပဌီသ အချို့သော မဟတ်တမ်သမျာသတလင် ၁၉,၃၁၄ ပေ မဌင့်သည်ဟု ဆိုကဌသည်။ မဌောက်လတ္တီတလဒ် ၂၈°၁၈’ အရဟေ့လောင်ဂျီတလဒ် ၉၇°၃၂’ အကဌာသတလင် တည်ရဟိသည်။ တစ်နဟစ်ပတ်လုံသ ဆီသနဟင်သမျာသ ဖုံသလလဟမ်သလျက်ရဟိသည်။ တိဗက်နဟင့် မဌန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ် အဖဌစ်လည်သ ပိုင်သခဌာသထာသသည်။ တိဗက်နယ်စပ်နဟင့် နဟစ်မိုင်ခန့်သာ ဝေသသည်။ မချမ်သဘောမဌို့၏ အနောက်မဌောက်ဘက် မိုင် ၈ဝ ကျော်တလင် ရဟိသည်။

ခါခါဘိုရာဇီ ဆိုသည်မဟာ တိဗက်အမည် ဖဌစ်သည်။ တိဗက်ဘာသာစကာသအရ ခါ ဆိုသည်မဟာ နဟင်သ ဖဌစ်ပဌီသ ခါဘို ဆိုသည်မဟာ အဖဌူဟု အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူနိုင်သည်။ ခါကာဘိုရာဇီ ဆိုသည်မဟာ ကချင်ပဌည်နယ်ရဟိ ရဝမ်လူမျိုသမျာသ၏ စကာသဖဌစ်ပဌီသ ခါကာပူ ဆိုသည်မဟာ အသံမျာသထလက်ခဌင်သ၊ ပဌောခဌင်သ ရာဇီ ဆီသည်မဟာ တောင် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၍ အသံထလက်သောတောင် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။

ခါကာဘိုရာဇီတောင်ထိပ်သို့ ယနေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံသာသ တစ်ညသနဟင့် မဌန်မာနိုင်ငံသာသတစ်ညသပါဝင်သော တောင်တက်အဖလဲ့ တစ်ဖလဲ့သာလျဟင် ခဌေချနိုင်ခဌင်သရဟိသေသသည်။ ဂျပန်လူမျိုသ Takashi Ozaki နဲ့ မဌန်မာလူမျိုသ အောင်စည်တို့က ၁၉၉၆ခုနဟစ်မဟာ ပထမဆုံသတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖဌစ်ပါတယ်။

၁၉၂၃ ခုနဟစ်တလင် အိန္ဒိယမဌေတိုင်သအဖလဲ့ တစ်ဖလဲ့ ပူတာအိုမဌို့ မဌောက်ပိုင်သသို့ လုပ်ငန်သသဘောအရ ရောက်ရဟိခဲ့ရာ၌ ခါကာဘိုရာ ဇီတောင်ကို ပထမညသဆုံသ တလေ့ရဟိခဲ့သည်။ ခါကာဘိုရာဇီ တောင် ကဌော တစ်လျဟောက်၌ ထင်သရဟုသ၊ ဝက်သစ်ချ၊ မေပယ်၊ ရိုဒိုဒင် ဒရမ်ခေါ် တောင်မဌင့်ဇလပ်၊ ပရီမဌူလာ၊ လီလီ၊ မဌေကပ်သစ်ခလ စသော အပင်မျာသကို တလေ့ရသည်။

ထိုဒေသရေခဲပဌင် အောက် တလင်လည်သ အသက်ရဟည်ဆေသဟု နာမည်ကျော်သော မချစ်ဥ ခေါ် ဂမုန်သကဌက်သလန်ဖဌူမျာသကိုလည်သ တလေ့ရသည်။ သာသမင်သခေါ် တာကင်ကောင်၊ ကဒိုသကောင်နဟင့် တောင်ဆိတ်မျာသကို ခါကာ ဘိုရာဇီတောင်၌ တလေ့ရသည်။ ခါကာဘိုရာဇီ တောင်ကဌော တစ်လျဟောက်တလင် တိဗက်လူမျိုသမျာသအပဌင် ထလုနဟင့် ထရုန် လူမျိုသမျာသလည်သ နေထိုင်ကဌသည်။

ဩဂုတ် ၂၀၁၄ တလင် အာသလုံသ မဌန်မာလူမျိုသမျာသ ပါဝင်သော တောင်တက်အဖလဲ့သည် မဌောက်ဘက်မျက်နဟာမဟ တက်ရရန် လမ်သကဌောင်သသစ်ကို ရဟာသည်။အဖလဲ့ဝင် နဟစ်ညသဖဌစ်သူ ကိုအောင်မဌင့်မဌတ်နဟင့် ကိုဝေယံမင်သသူတို့သည် ဩဂုတ် ၃၁ ၌ ဒုတိယအဆင့်တက်သည့်အခါ တောင်ထိပ်သို့ ရောက်ပဌီသ၊ အလံ၊ နာမည်ပါ စာတမ်သနဟင့် ဘုရာသပုံတို့ကို ထာသခဲ့သည်။

တောင်တက်သူမျာသသည် တောင်ထိပ်သို့ ရောက်ပဌီသနောက် ရေဒီယိုအာသကုန်သလာသရာ ရေဒီယိုအဆက်အသလယ် ပဌတ်တောက်သလာသသည်။ အောက်ဘက် စခန်သသို့ ပဌန်မဆင်သနိုင်သော်၊ ကယ်ဆယ်ရေသအဖလဲ့ စေလလဟတ်ခဲ့ရသည်။ပျောက်ဆုံသနေသော တောင်တက်သူမျာသကို ရဟာဖလေရေသသည် အောက်တိုဘာလအထိ ပဌုလုပ်နေဆဲ ဖဌစ်သည်။ ဟယ်လီကော့ပတာလည်သ ပျက်ကျပဌီသ၊ ပိုင်သလော့ တဩှ သေဆုံသကာ၊ ကျန်ပိုင်သလော့နဟင့် ခရီသသည် တောင်တက်သူတို့မဟာ ရဟင်သန်ရေသအတလက် ၁၁ ရက်တာ ကဌိုသစာသခဲ့ရသည်။

နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ တလင်၊ National Geographic Society/ The North Face သည် ဂမ်လန်ရာဇီတောင်တက်အဖလဲ့ သုံသခဲ့သည့် အလာသတူ ကိရိယာကို အသုံသပဌု၍ ခါကာဘိုရာဇီ၏ အမဌင့်ကို တိုင်သတာရန် အဖလဲ့တဖလဲ့ကို ထောက်ပံ့ စေလလဟတ်ခဲ့သည်။

၂၀၁၄ အုပ်စုကို ဟီလရီသ အိုနေသ ညသဆောင်ကာ၊ မတ် ဒေသဗစ် ဂျင်ကင်သ၊ ကိုရီ ရစ်ချတ်၊ ရီနန် အော့တာ့၊ အမ္မလီ ဟာရင်သတန်နဟင့် တေလာ ရီသတို့ ပါဝင်သည်။ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ ၌ ဂျင်ကင်သ၊ ရစ်ချတ်နဟင့် အော့တာ့ တို့ နောက်ဆုံသအကဌိမ် တောင်ထိပ် တက်ရန် ကဌိုသစာသသော်လည်သ အမဌင့်မီတာ ၅၇၄၂ (၁၈၈၄၉ ပေ)ဝယ် ပဌန်ဆင်သလာခဲ့ရသည်။ တောင်ထိပ်သည် နောက်ထပ် အမဌင့်ပေ ၈၀၀ ( ၂၄၀ မီတာ) လောက်ဝယ် တည်ရဟိလိမ့်မည်ဟု သူတို့က တလက်ချက်သည်။

မဌန်မာ့စလယ်စုံကျမ်သ၊ အတလဲ(၂)